Parent company cash flow analysis

01/01/2017 05/25/2016
12/31/2017 12/31/2016
(000s SEK) Note (12 mos.) (7 mos.)
2017-01-01 2016-05-25
2017-12-31 2016-12-31
(Tkr) Not (12 mån) (7 mån)
Cash flow from operating activities Kassaflöde från den löpande verksamheten
Operating profit(loss) Rörelseresultat -455 −2,060
Interest earned Erhållen ränta 41 14
Cash flow from operating activities before changes in working capital Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -414 −2,046
Changes in working capital Förändringar i rörelsekapital
Decrease(+)/increase(-) in other current receivables Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar 50 −50
Decrease(-)/increase(+) in other current liabilities Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder 142 75
Cash flow from operating activities Kassaflöde från den löpande verksamheten -222 −2,021
Investment activities Investeringsverksamheten
Acquisition of subsidiaries Förvärv av dotterföretag 5 5 0 −3,791,639
Cash flow from investment activities Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 −3,791,639
Financing activities Finansieringsverksamheten
Primary share offering Nyemission 0 3,822,206
Cash flow from financing activities Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 3,822,206
Net increase(decrease) in cash flow Årets kassaflöde -222 28,546
Cash and cash equivalents at beginning of year Likvida medel vid årets början 28,546 0
Cash and cash equivalents at end of year Likvida medel vid årets slut 7 7 28,324 28,546