Parent company balance sheet

(000s SEK) Note 12/31/2017 12/31/2016
(Tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31
ASSETS TILLGÅNGAR
Fixed assets Anläggningstillgångar
Long-term financial assets Finansiella anläggningstillgångar
Shares in group companies Andelar i koncernföretag 5 5 3,791,639 3,791,639
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 4 4 541 450
3,792,180 3,792,089
Total Fixed assets Summa anläggningstillgångar 3,792,180 3,792,089
Current assets Omsättningstillgångar
Receivables Kortfristiga fordringar
Other receivables Övriga fordringar 0 50
0 50
Cash and cash equivalents Kassa och bank 28,324 28,546
Total current assets Summa omsättningstillgångar 28,324 28,596
TOTAL ASSETS SUMMA TILLGÅNGAR 3,820,504 3,820,685
EQUITY AND LIABILITIES EGET KAPITAL OCH SKULDER
Equity Eget kapital
Restricted equity Bundet eget kapital
Shareholder’s equity Aktiekapital 38,272 38,272
38,272 38,272
Unrestricted equity Fritt eget kapital
Share premium reserve Överkursfond 3,783,934 3,783,934
Retained earnings Balanserat resultat -1,596 0
Net earnings(loss) for the year Årets resultat -323 -1,596
3,782,015 3,782,338
Total equity Summa eget kapital 3,820,287 3,820,610
0 0
Current liabilities Kortfristiga skulder
Debt to group companies Skulder till koncernföretag 0 50
Accrued expenses and prepaid income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 6 217 25
217 75
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3,820,504 3,820,685