Consolidated statement of changes in equity

(000s SEK) Share capital Other paid-in capital Translation reserve Retained earnings Including net earnings(loss) for the year
Total shareholder’s equity attributable to the parent company’s stockholders
(Tkr) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräknings-
reserv
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Company established on May 25. 2016 Bolagsbildning 25 maj 2016 50 50
Net earnings(loss) for the year Årets resultat -205,407 -205,407
Other comprehensive income for the year, net after taxes Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 166,243 0 166,243
Comprehensive income for the year Totalresultat för året 166,243 -205,407 -39,164
Ownership transactions: Transaktioner med ägare:
Primary share offering Nyemission 38,222 3,783,934 3,822,156
Total shareholder transactions Summa transaktioner med aktieägare 38,222 3,783,934 0 0 3,822,156
Shareholder’s equity on Dec. 31. 2016 Eget kapital 31 december, 2016 38,272 3,783,934 166,243 -205,407 3,783,042
Shareholder’s equity on Jan. 1. 2017 Eget kapital 1 januari, 2017 38,272 3,783,934 166,243 -205,407 3,783,042
Net earnings(loss) for the year Årets resultat -98,958 -98,958
Other comprehensive income for the year, net after taxes Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -28,606 -28,606
Comprehensive income for the year Totalresultat för året -28,606 -98,958 -127,564
Other changes in Equity Övriga förändringar i Eget Kapital
Conversion of accounting currency in subsidiaries from EUR to SEK Konvertering av redovisningsvaluta i dotterföretag från EUR till SEK -32,664 32,664 0
Ownership transactions: Transaktioner med ägare:
Total shareholder transactions Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0 0
Shareholder’s equity on Dec. 31. 2017 Eget kapital 31 december, 2017 38,272 3,783,934 104,973 -271,701 3,655,478