Consolidated report on the financial position

(000s SEK) Note 12/31/2017 12/31/2016
(Tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31
ASSETS TILLGÅNGAR
Fixed assets Anläggningstillgångar
Intangible assets Immateriella tillgångar 17 17
Goodwill Goodwill 4,952,974 4,976,155
Trademarks Varumärken 1,351,025 1,357,419
Customer relationships Kundrelationer 1,592,006 1,549,197
Technology Teknologi 735,080 783,535
Other intangible assets Övriga immateriella tillgångar 21,098 5,621
8,652,183 8,671,927
Property, plant, and equipment Materiella anläggningstillgångar 18 18
Buildings and land Byggnader och mark 1,377 3,410
Machinery and other technical installations Maskiner och andra tekniska anläggningar 17,672 11,104
Inventory and equipment Inventarier och verktyg 36,735 27,386
New facilities under construction Pågående nyanläggning 25,752 4,820
81,536 46,720
Long-term financial assets Finansiella anläggningstillgångar
Other financial assets Övriga finansiella tillgångar 19 19 5,691 6,972
5,691 6,972
Deferred tax assets Uppskjutna skattefordringar 15 15 98,160 102,094
Total Fixed assets Summa anläggningstillgångar 8,837,570 8,827,713
Current assets Omsättningstillgångar
Inventory Varulager 20 20 76,377 65,179
Receivables Kortfristiga fordringar
Accounts receivables Kundfordringar 21 21 220,304 192,907
Current tax assets Aktuella skattefordringar 8,633 11,185
Other receivables Övriga fordringar 2,820 5,794
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 22 10,322 10,410
242,089 220,296
Cash and cash equivalents Likvida medel 23 23 86,136 131,852
Total current assets Summa omsättningstillgångar 404,602 417,327
TOTAL ASSETS SUMMA TILLGÅNGAR 9,242,172 9,245,040
EQUITY AND LIABILITIES EGET KAPITAL OCH SKULDER
Equity Eget kapital 24 24
Shareholder’s equity Aktiekapital 38,272 38,272
Other paid-in capital Övrigt tillskjutet kapital 3,783,934 3,783,934
Translation reserve Omräkningsreserv 104,973 166,243
Retained earnings including net earnings(loss) for the year Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -271,701 -205,407
Equity attributable to the parent company’s shareholders Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 3,655,478 3,783,042
Total equity Summa eget kapital 3,655,478 3,783,042
Long-term debt Långfristiga skulder
Liabilities to credit institutions Skulder till kreditinstitut 25 25 4,516,301 4,180,105
Deferred tax liabilities Uppskjutna skatteskulder 15 15 895,078 1,026,723
5,411,379 5,206,828
Current liabilities Kortfristiga skulder
Liabilities to credit institutions Skulder till kreditinstitut 25 25 0 57,854
Customer pre-payments Förskott från kunder 348 321
Accounts payable Leverantörsskulder 55,224 80,524
Current tax liabilities Aktuella skatteskulder 40,709 48,093
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 7,932 5,236
Accrued expenses and prepaid income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 26 71,102 63,142
175,135 255,170
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9,242,172 9,245,040