Consolidated report on comprehensive income

01/01/2017 07/20/2016
12/31/2017 12/31/2016
(000s SEK) Note (12 mos.) (5 mos.)
2017-01-01 2016-07-20
2017-12-31 2016-12-31
(Tkr) Not (12 mån) (5 mån)
Net earnings(loss) for the year Årets resultat -98,958 -205,407
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Components that may be reallocated to the current year’s net earnings(loss): Komponenter som kan komma att omklassificeras till årets resultat:
Annual currency translation gain(loss) due to translation of foreign operations Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter -28,606 166,243
Total of components that may be re-allocated to the current year’s net earnings(loss) Summa komponenter som kan komma att omklassificeras till årets resultat -28,606 166,243
Total – Other comprehensive income for the year, net after taxes Summa Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -28,606 166,243
Comprehensive income for the year Årets totalresultat -127,564 -39,164
Attributable to: Hänförligt till:
Parent company’s stockholders Moderföretagets aktieägare -127,564 -39,164