Note 18 Property, plant, and equipment

Buildings and land Machinery and other technical installations Inventory and equipment
New facilities under construction
Total
Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier och verktyg
Pågående nyanläggning
Total
Opening acquisition cost 01-01-2017 Ingående anskaffningsvärde 2017-01-01 3,461 12,270 31,832 4,925 52,488
Investments Investeringar 0 11,037 20,405 11,837 43,279
Acquisition of group companies Förvärv av koncernföretag 0 0 0 0 0
Sales/disposals Försäljningar/utrangeringar -1,888 0 -2,224 0 -4,112
Reclassifications Omklassificeringar 0 -80 80 9,355 9,355
Exchange rate differences Valutakursdifferenser -46 0 443 -50 347
Closing accumulated acquisition cost 12-31-2017 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2017-12-31 1,527 23,227 50,536 26,067 101,357
Opening depreciation 01-01-2017 Ingående avskrivningar 2017-01-01 −51 -1,166 -4,446 −105 -5,768
Depreciation for the year Årets avskrivningar -99 – 4,396 -10,592 -202 -15,289
Sales/disposals Försäljningar/utrangeringar 0 0 1,721 0 1,721
Reclassifications Omklassificeringar 0 7 -7 0 0
Exchange rate differences Valutakursdifferenser 0 0 -477 -8 -485
Closing accumulated depreciation 12-31-2017 Utgående ackumulerade avskrivningar 2017-12-31 −150 -5,555 -13,801 −315 -19,821
Reported amount Redovisat värde 1,377 17,672 36,735 25,752 81,536
Opening acquisition cost 07-20-2016 Ingående anskaffningsvärde 2016-07-20 0 0 0 0 0
Investments Investeringar 0 1,754 7,740 3,138 12,632
Acquisition of group companies Förvärv av koncernföretag 3,526 10,203 24,472 2,590 40,791
Sales/disposals Försäljningar/utrangeringar 0 0 −851 0 -851
Reclassifications Omklassificeringar 0 503 765 -1,268 0
Exchange rate differences Valutakursdifferenser −65 −190 −294 465 -84
Closing accumulated acquisition cost 12-31-2016 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2016-12-31 3,461 12,270 31,832 4,925 52,488
Opening depreciation 07-20-2016 Ingående avskrivningar 2016-07-20 0 0 0 0 0
Depreciation for the year Årets avskrivningar −55 -1,166 -4,499 −108 -5,828
Sales/disposals Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 0
Reclassifications Omklassificeringar 0 0 0 0 0
Exchange rate differences Valutakursdifferenser 4 0 53 3 60
Closing accumulated depreciation 12-31-2016 Utgående ackumulerade avskrivningar 2016-12-31 −51 -1,166 -4,446 −105 -5,768
Reported amount Redovisat värde 3,410 11,104 27,386 4,820 46,720