Consolidated cash flow report

01/01/2017 07/20/2016
12/31/2017 12/31/2016
(000s SEK) Note (12 mos.) (5 mos.)
2017-01-01 2016-07-20
2017-12-31 2016-12-31
(Tkr) Not (12 mån) (5 mån)
Operating activities Den löpande verksamheten
Operating profit(loss) Rörelseresultat 145,463 15,691
Adjustment for items not included in cash flow: Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Depreciation and write-downs Av- och nedskrivningar 247,097 95,104
Unrealized exchange rate gains(losses) Orealiserade valutakursvinster/förluster 793 47,167
Proceeds from the sale of fixed assets Realisationsreslutat försäljning av anläggningstillgångar 162 316
Interest received Erhållen ränta 54 157
Interest paid Erlagd ränta -195,341 -450,874
Financial expenses paid Betalda finansiella poster -505 -127,992
Income tax paid Betald inkomstskatt -27,165 -29,917
Cash flow from operating activities before changes in working capital Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 170,558 -450,348
Changes in working capital Förändringar i rörelsekapital
Decrease(+)/increase(-) in inventory Minskning(+)/ökning(-) av varulager -13,102 2,100
Decrease(+)/increase(-) in accounts receivables Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -27,641 3,918
Decrease(+)/increase(-) in other current receivables Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar -5,387 -16,768
Decrease(-)/increase(+) in accounts payable Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -24,056 48,248
Decrease(-)/increase(+) in other current liabilities Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder 10,054 -12,567
Cash flow from operating activities Kassaflöde från den löpande verksamheten 110,426 -425,417
Investment activities Investeringsverksamheten
Acquisition of subsidiaries Förvärv av dotterföretag 28 28 0 -5,792,481
Acquisition of and investment in intangible assets Förvärv och investering av/i immateriella tillgångar 17 17 -260,696 -21,332
Acquisition of property, plant, and equipment Förvärv av materiella anläggningstillgångar 18 18 -43,279 -12,632
Sales of property, plant, and equipment Försäljning av materiella anläggningstillgångar 18 18 2,528 579
Investments in other long-term financial assets Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -15 −103
Cash flow from investment activities Kassaflöde från investeringsverksamheten -301,462 -5,825,969
Financing activities Finansieringsverksamheten 29 29
Assumed loans Upptagna lån 202,799 4,244,505
Primary share offering Nyemission 0 3,822,206
Repayments of debt Amortering av lån -58,303 -1,684,499
Cash flow from financing activities Kassaflöde från finansieringsverksamheten 144,496 6,382,212
Net increase(decrease) in cash flow Årets kassaflöde -46,540 130,826
Cash and cash equivalents at beginning of year Likvida medel vid årets början 131,852 0
Exchange rate changes on cash and cash equivalents Kursdifferenser i likvida medel 824 1,026
Cash and cash equivalents at end of year Likvida medel vid årets slut 23 23 86,136 131,852